Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accountability /ə'kaʊntə'biliti/  

  • Danh từ
    trách nhiệm, trách nhiệm phải giải thích
    (kỹ thuật)
    tính chất khả tính