Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trustworthiness /'trʌst,w3:θinis/  

  • Danh từ
    tính chất đáng tin cậy