Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ổn định, sự bền vững