Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lâu dài, sự vĩnh cửu
    nothing threatens the permanence of the system
    chẳng có gì đe dọa được sự lâu dài của hệ thống ấy