Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sturdiness /'stɜ:dinis/  

  • Danh từ
    sự cứng chắc
    sự khỏe mạnh, sự rắn chắc
    sự kiên quyết