Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perseverance /,pɜ:si'viərəns/  

  • Danh từ
    sự kiên trì, sự bền chí
    perseverance in the face of extreme hardship
    sự kiên trì trước một thử thách cực kỳ gay go