Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resolution /,rezə'lu:∫n/