Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suggestion /sə'dʒest∫ən/  /səg'dʒest∫ən/

 • Danh từ
  sự gợi ý, sự được gợi ý
  on (atyour suggestion, I bought the more expensive model
  theo sự gợi ý của anh, tôi đã mua kiểu đắt tiền
  ý kiến, gợi ý, kế hoạch gợi ý; người được đề nghị
  tôi muốn có những đề nghị về công việc phải làm hôm nay
  Janel was my first suggestion as chairperson
  Janel là người tôi đề nghị đầu tiên vào chức chủ tịch
  một chút, một ít
  speak English with me suggestion of a French accent
  nói tiếng Anh với một chút giọng Pháp
  sự gợi lên, sự làm liên tưởng đến
  hầu hết quảng cáo đều khai thác óc liên tưởng của người xem