Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thúc, thúc giục
  chị ta thúc con ngựa cái của chị nhảy qua rào
  cố nài, cố gắng thuyết phục
  anh nhà hàng nài tôi mua một cái mũ
  khuyến cáo, dặn dò
  chúng tôi khuyến cáo phải thận trọng
  urge somebody on
  cổ vũ, khuyến khích (ai, làm gì)
  ông quản lý cổ cũ nhân viên cố gắng nhiều hơn
  được các đồng nghiệp khuyến khích, ông ta đã ra ứng cử
  Danh từ
  sự thôi thúc; niềm khát khao
  những khát khao về tình dục

  * Các từ tương tự:
  urgency, urgent, urgently