Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    buộc [phải] thúc đẩy
    tôi cảm thấy buộc phải điều tra vấn đề đó thêm nữa

    * Các từ tương tự:
    impellent, impeller