Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impellent /im'pelənt/  

  • Tính từ
    đẩy, đẩy về phía trước
    thúc ép, buộc tội, bắt buộc