Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sức đẩy, sức đẩy về phía trước
  điều thúc ép, điều buộc tội, điều bắt buộc
  Danh từ
  người thúc đẩy; vật thúc đẩy
  (kỹ thuật) bánh công tác