Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ in, among) thịnh hành; phổ biến
  điều kiện phổ biến trong vùng
  dùng trâu để cày còn phổ biến trong những người nông dân ấy
  (+ against, over) thắng thế, thắng, đánh bại
  virtue will prevail against evil
  điều thiện sẽ thắng điều ác
  quân xâm lược đánh bại thổ dân
  prevail on somebody to do something
  thuyết phục ai làm gì

  * Các từ tương tự:
  prevailer, prevailing, prevailingly, prevailingness