Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khẳng định
  chị ta khẳng định là mình vô tội
  long trọng tuyên bố trước tòa (mà không tuyên thệ)

  * Các từ tương tự:
  affirmable, affirmably, affirmant, affirmation, affirmative, affirmative response, affirmatively, affirmer