Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affirmative /ə'fɜ:mətiv/  

 • Tính từ
  khẳng định; đồng ý
  Danh từ
  lời khẳng định; lời đồng ý
  in the affirmative
  ừ, đồng ý
  he answered in the affirmative
  ông ta trả lời đồng ý

  * Các từ tương tự:
  affirmative response, affirmatively