Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affirmatively /ə'fɜ:mətivli/  

  • Phó từ
    [một cách] khẳng định, [một cách] đồng ý