Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affirmative response   

  • (kỹ thuật)
    trả lời khẳng định