Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  viện lẽ, viện ra
  tên tù nhân viện lẽ rằng: nó ở nhà vào đêm xảy ra tội ác
  nó viện cớ là vì ốm mà vắng mặt
  gán [tội]
  chúng tôi bị gán tội mang hàng vào nước một cách bất hợp pháp

  * Các từ tương tự:
  allegeable, alleged, allegedly, alleger