Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compulsion /kəm'pʌl∫n/  

 • Danh từ
  sự ép buộc, sự cưỡng bách
  under (upon) compulsion
  vì ép buộc, do cưỡng bách
  sự thôi thúc mãnh liệt, sự không dừng được
  a compulsion to destroy things
  sự muốn đập phá mọi thứ không dừng được