Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constrain /kən'strein/