Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Constrained optimization   

  • (Kinh tế) Tối ưu hoá có rằng buộc+ Cực đại hoá hay cực tiểu hoá một HÀM MỤC TIÊU, trong đó CÁC BIẾN LỰA CHỌN tuân theo một số RẰNG BUỘC nào đó. (Xem LINEAR PROGRAMMING)