Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    gượng gạo, miễn cưỡng