Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constraint /kən'streint/  

 • Danh từ
  sự ép buộc, sự gò bó
  act under constraint
  hành động do bị ép buộc
  điều ép buộc, điều gò bó
  không có gì ép buộc trong việc chọn đề tài tiểu luận của anh cả

  * Các từ tương tự:
  Constraint (informal, constraint matrix