Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  miễn cưỡng, gượng gạo
  a constrained smile
  nụ cười gượng gạo

  * Các từ tương tự:
  Constrained optimization, constrainedly