Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xô đẩy, ẩy
  cảnh sát đẩy tên trộm ra khỏi nhà và đẩy nó lên xe của họ
  hối hả
  nhiều người xô đẩy hối hả quanh chúng tôi
  (Mỹ) (khẩu ngữ) xoay xở (để làm tiền, để chạy việc…)
  (Mỹ, lóng) làm đĩ
  hustle somebody [into something (doing something)]
  thúc ép [ai làm việc gì]
  tôi bị thúc ép đã quyết định vội vã
  Danh từ
  sự hối hả nhộn nhịp
  I hate all the hustle of Saturday shopping
  tôi ghét cái cảnh hối hả nhộn nhịp của việc mua sắm vào ngày thứ bảy

  * Các từ tương tự:
  hustler