Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chạy vội; chạy vụt đi
  con bọ chạy vụt đi khi tôi nhấc hòn đá lên
  Danh từ
  (số ít)
  sự chạy vội; sự chạy vụt đi
  Danh từ
  lỗ thông hơi (có nút đậy, ở thành tàu, mái nhà…)
  Động từ
  đục lỗ ở thành để đánh chìm (một con tàu)
  Danh từ

  * Các từ tương tự:
  scuttle-butt, scuttle-cask