Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hustler /'hʌslə[r]/  

  • Danh từ
    người xoay xở
    gái điếm