Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khuỷu tay
  anh ta ngồi chống khuỷu tay xuống bàn
  chiếc áo vét tông vá ở khuỷu tay
  chỗ gấp khuỷu (ống dẫn hơi, ống nước…)
  at one's elbows
  sát cánh, sát nách
  give somebody (get) the elbow
  (khẩu ngữ)
  hắt hủi ai
  more power to your elbow
  xem power
  not know one's arse from one's elbow
  ngu dốt, đần độn, bất tài
  out of [the] elbows
  cũ, và đầy chỗ thủng chỗ rách (quần áo)
  ăn mặc xộc xệch tồi tàn
  Động từ
  elbow somebody out of the way (aside)
  hích ai sang một bên
  elbow one's way into, through… [something]
  hích bằng khuỷu tay mà lách qua
  nó hích khuỷu tay mà lách qua đám đông

  * Các từ tương tự:
  elbow-cap, elbow-chair, elbow-grease, elbow-joint, elbow-pipe, elbow-rest, elbow-room