Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elbow-chair /'elbou'tʃeə/  

  • Danh từ
    ghế bành, ghế có dựa tay