Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chạy nướt rút
  anh ta chạy nước rút vượt qua các vận động viên khác ngay trước khi tới dây chăng ở đích
  Danh từ
  sự chạy nước rút
  sự bứt lên (trong cuộc thi bơi, thi xe đạp…)

  * Các từ tương tự:
  sprint-race, sprinter