Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    vội vã, hấp tấp
    nó vội vã đến cơ quan
    thúc giục
    sự sưởi ấm nhân tạo thúc cho cây mọc nhanh