Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự vội vàng
  why all the haste?
  sao lại vội vàng thế?
  in haste
  vội vàng
  make haste!
  nhanh lên! gấp lên!
  marry in haste, repent at leisure
  xem marry
  more haste less speed
  dục tốc bất đạt (chậm mà chắc)
  with all speed (haste)
  xem speed

  * Các từ tương tự:
  hasten