Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impetuosity /im,petʃʊ'ɒsəti/  

  • Danh từ
    tính bốc, tính hăng