Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

celerity /si'lerəti/  

  • Danh từ
    (cổ) sự mau lẹ, sự nhanh chóng