Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nhanh chóng, sự mau lẹ