Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promptitude /'prɒmptitju:d/  /prɒmptitu:d/

  • Danh từ
    sự mau lẹ, sự nhanh chóng, sự sẵn sàng