Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expeditiousness /ekspi'diʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính chóng vánh, tính mau lẹ, tính khẩn trương