Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instantaneousness /instəntə'teinjəs/  

  • Danh từ
    tính chất xảy ra ngay lập tức, tính chất được làm ngay lập tức
    tính chất khẩn trương