Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alacrity /ɔ'lækrəti/  

  • Danh từ
    (tu từ)
    tính mau mắn lẹ làng
    he accepted her offer with alacrity
    anh ta mau mắn chấp nhận đề nghị của cô nàng