Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nhanh, sự mau, sự lẹ
  sự sinh lợi
  sự đập nhanh (mạch)
  sự dễ nổi nóng
  quickness of temper
  tính dễ nổi nóng