Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, Động từ
    (như dispatch)sự gửi đi, gửi đi