Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promptness /'prɒmptnis/  

  • Danh từ
    sự mau lẹ, sự nhanh chóng