Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tốc lực
  the velocity of a projectile
  tốc lực của một đầu đạn
  initial velocity
  tốc lực ban đầu

  * Các từ tương tự:
  Velocity of circulation, Velocity of money