Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của male) nam, giống đực
  (viết tắt của married) đã lập gia đình
  (cũng masc) giống đực (về ngữ pháp)
  (viết tắt của metre[s]) mét
  run in the 5000m
  chạy cự li 5000 mét
  800m long wave
  sóng dài 800 mét
  (viết tắt của million[s]) triệu
  dân số 10 triệu

  * Các từ tương tự:
  M, m, M, M litt, m-day, M-form enterprise, m.a, m.d, m.p, M1 and MMức cung tiền M1 và M