Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accelerate /ək'seləreit/  

 • Động từ
  thúc mau
  accelerate the rate of growth
  thúc mau nhịp độ tăng trưởng
  tăng tốc
  chiếc xe tăng tốc khi vượt qua tôi

  * Các từ tương tự:
  accelerated depreciation, accelerated test