Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scamper /'skæmpə[r]/  

 • Động từ
  chạy tung tăng, chạy lon ton
  tụi trẻ con cười khúc khích và quay lại chạy lon ton về nhà
  chạy vụt đi (con vật... vì sợ hãi)
  sợ hãi con thỏ chạy vụt đi
  Danh từ
  Sự tung tăng, sự chạy lon ton
  a little scamper round the garden
  vòng chạy tung tăng một lúc quanh vườn
  chạy vụt đi (vì sợ...)