Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (scurried)
  chạy gấp
  mưa buộc mọi người phải chạy gấp tìm chỗ trú
  Danh từ
  sự chạy gấp; tiếng chân chạy gấp
  a scurry of feet in the room above
  tiếng chân chạy gấp ở phòng trên gác
  sự hối hả, sự rộn ràng
  the scurry of town life
  sự hối hả của cuộc sống đô thị
  trận mưa rào có tuyết bụi bốc lên