Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ép, buộc, ép buộc
  buộc ai phải quy phục
  họ bị ép buộc ký bản hợp đồng

  * Các từ tương tự:
  coercer