Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buffeting /'bʌfitiŋ/  

  • Danh từ
    sự xô đẩy, sự vùi dập
    the flowers took quite a buffeting in the storm
    những bông hoa bị vùi dập đảo điên trong trận bão