Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xô đẩy, chen lấn
  bị đám đông chen lấn
  jostle [with somebody] [for something]
  tranh giành
  các nhà quảng cáo tranh giành nhau sự chú ý của công chúng

  * Các từ tương tự:
  jostler